Програма

Седмична програма

Дневен режим

Познавателни книжки

Уважаеми родители, педагогическите специалисти от ДГ „Еделвайс“ работят с познавателните книжки на Издателство „Булвест 2000“ и Издателство „Слово“ (https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/ )

Познавателните книжки „Моята приказна пътечка“ и „Моливко – зная и играя“ са предназначени за индивидуална работа на децата на 3-4; 4-5; 5-6 и 6-7години. В тях са предложени в интересна и занимателна форма теми, в които е разработено образователно съдържание за достигане на ДОС по образователните направления. Включените в книжките познавателни задачи са насочени към придобиване на знания, умения, нагласи и отношения, които се придобиват в процеса на обучение.

Използването им подпомага реализиране на целите и задачите на Програмната система на ДГ „Еделвайс“ по отношение на учебното съдържание (теми, компетентности като очаквани резултати от обучението и нови понятия).

ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ

Първа група – Комплект познавателни книжки „Моята приказна пътечка“ по отделните образователни направления на Издателство „КЛЕТ България“, с марката „Булвест 2000

Втора група – Комплект познавателни книжки „Моливко – зная и играя“ по отделните образователни направления на Издателство Издателство „КЛЕТ България“, с марката „Булвест 2000

Трета група – Комплект познавателни книжки „Моята приказна пътечка“ по отделните образователни направления на Издателство „Слово“

Четвърта група – Комплект познавателни книжки „Моята приказна пътечка“ по отделните образователни направления на Издателство „КЛЕТ България“, с марката „Булвест 2000

Ако желаете бихте могли да се възползвате от възможността за свободен и безплатен достъп у дома до електронните ресурси, които издателството предлага, а и децата познават и харесват.

І. Издателство „КЛЕТ България“

https://klett.bg/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news157.html

ІІ. Издателство „Слово“

https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/

 

 

ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА, ЗАПИСАНИ ЗА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

  1. Децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в периода на учебното време (15.09.2021 г. – 31.05.2022 г.), могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

Отсъствията на децата по семейни причини е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година (15.09.2021 г. – 14.09.2022 г.) с предварително писмено уведомяване от родителите заявление до директора на детската градина, входирано във входящия дневник при ЗАС.

  1. Извън случаите по семейни причини отсъствие на децата, записани за задължително предучилищно образование е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за учебна 2021/2022 година със заповед на министъра на образованието и науката, както и в случаите, когато присъственият образователен процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.
  2. При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано нивото на заболеваемостта по т. 3.

Отсъствията по т. 3 са отсъствия по уважителни причини.

 

Актуалната информация по т. 3 за разпространението на Covid 19: https://coronavirus.bg/bg/

https://ncipd.org/index.php?lang=bg