Организация на предучилищното образование

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА, ПОЛУДНЕВНА, ПОЧАСОВА ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

(Наредба № 5 за предучилищното образование от 2016 година на МОН)

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

Началният час на сутрешния прием и крайният час за изпращане на децата за деня се определят с Правилника за дейността на детската градина.

В целодневната организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

 • условия и време за игра, почивка, включително следобеден сън;
 • условия и време за хранене – сутрешна закуска, обяд и двезадължителниподкрепителни закуски – между сутрешната закуска и обяда имежду обяда и вечерята;
 • дейности по избор на детето.

Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование.

При целодневна организация за една група в детската градина задължително се назначават най-малко двама учители, които работят съвместно в групата поне един час дневно.

При целодневна организация за една група в детската градина задължително се назначава най-малко един помощник-възпитател.

 

ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година с начален час – 7.30 и изпращане на децата в 13.30 ч..

В полудневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

 • условия и време за игра и почивка;
 • условия и време за закуска;
 • дейности по избор на детето.

Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование.

 

ПОЧАСОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

 Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден.

Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на детската градина.

Почасовата организация се осъществява само през учебното време.

В почасовата организация се организират основна форма, а ако продължителността на престоя на детето позволява – и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности по избор на детето.

Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или за полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация над максималния брой деца.

Почасовата организация не се отнася до дейностите, които се организират като допълнителна услуга по отглеждане на децата, определен в съответствие с разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 І. Деца, незаписани в детската градина:

Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя и проследяване постиженията на детето от детската градина в началото и в края на учебното време.

Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в РУО – Пловдив по чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Към заявлението от родителя към директора на детската градина се прилагат:

 1. декларация, съдържаща данни за детето и родителите – трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес; при подаването є се представят оригиналът на акта за раждане на детето и лична карта на родителите за проверка на декларираните данни.
 2. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
 3. програма за развитие на детето, която задължително съдържа:

а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;

б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл. 28, ал. 2 за съответната възрастова група;

в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.

Експертната комисия в едномесечен срок от подаване на заявлението и анализ на приложените документи одобрява или отказва да одобри включването на детето в самостоятелна организация.

Постиженията на детето, възпитавано, социализирано, обучавано и отглеждано при самостоятелна организация, се определят от учители в детската градина в началото и в края на учебното време (31 май).

За провеждане на дейността родителите осигуряват присъствието на детето в определен от детската градина ден и час.

Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време не постига компетентностите по чл. 28, ал. 2 (Наредба №5 за предучилищното образование от 2016 г. на МОН), от следващата учебна година се включва в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищно образование по избор на родителите.

 

ІІ. Деца, записани в детската градина:

При обявена извънредна обстановка родителите на деца, записани в детската градина, могат да подадат заявление за включване на детето в самостоятелна организация до директора от 1-во до 5-о число на всеки месец.

Към заявлението от родителя към директора на детската градина се прилагат:

 1. декларация, съдържаща данни за детето и родителите – трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес; при подаването є се представят оригиналът на акта за раждане на детето и лична карта на родителите за проверка на декларираните данни.
 2. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
 3. списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.

 

Експертната комисия в 14-дневен срок от подаване на заявлението и анализ на документите одобрява или отказва да одобри включването на детето в самостоятелна организация.

На местата на децата, записани в самостоятелна организация, не може да бъдат приемани други деца, които да посещават детската градина.

Експертната комисия по има право да откаже включването в самостоятелна организация, когато не е предоставен някой от документите или няма осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие.

Педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата на децата, записани в самостоятелна организация, при условия и по ред, определени в правилника за дейността на детската градина.