сеп 082020
 

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища:

По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта.

Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар –  по служебен път.

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ – талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок.

При провеждането на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар по-късно, данни за нея могат да се предоставят допълнително на училището.

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

  • здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
  • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

  • здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
  • отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;
  • изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;
  • медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

 

юни 102020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс“, по две обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03532-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=982084&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=982091&mode=view

1. Решение Time stamp: Jun 10 13:14:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jun 10 13:14:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jun 10 13:14:42 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение до участниците Time stamp: Jun 26 12:58:14 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол 1 Time stamp: Jul 16 12:23:14 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Съобщение за отваряне на ценови оферти Time stamp: Jul 27 13:59:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Aug 4 13:09:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Aug 4 13:06:18 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Aug 4 13:06:27 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Aug 4 13:06:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Aug 4 13:06:48 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ЕЛИАЗ“ ООД Time stamp: Aug 5 13:31:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Sep 23 13:30:46 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Договор по ОП № 1 Time stamp: Sep 23 13:30:57 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Възлагателно писмо по ОП № 1 Time stamp: Sep 23 13:31:06 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Договор по ОП № 2 Time stamp: Sep 23 13:31:19 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Възлагателно писмо по ОП № 2 Time stamp: Sep 23 13:31:29 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

май 222020
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № 20 ОА 919/21.05.2020 г. на кмета на Община Пловдив се възстановяват посещенията на децата в детските градини, считано от 26.05.2020 г.

 

Декларация за информирано съгласие

апр 152020
 

Бюджет на ДГ „Еделвайс“ за 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 31.12.2020 г.

апр 152020
 

Информираме Ви, че за периода 13.03. – 09.04.2020 г. няма да се начислява лихва, в случаите на просрочени плащания на такса за ползване на услугите на детската градина.

мар 302020
 
Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ „Еделвайс“, гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: 
BG59IORT73753102605700
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м………….., 20….г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ „Еделвайс“: edelvais@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!

 

мар 162020
 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Публикувано от:
РУО – ПЛОВДИВ