Приоритети, мисия и цел

 
Приоритети, мисия и цел

 

,,Най-добрият начин да направиш децата добри е да ги направиш щастливи“

Оскар Уайлд

МИСИЯ:

  • „Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно образование на всички деца. Утвърждаване на отличен имидж на ДГ „Еделвайс“ – средище за гарантиране на пълноценна психолого-педагогическа подкрепа на съвременното дете.“

 

 

ВИЗИЯ:

Детска градина „Еделвайс“ да се превърне в:

  • Притегателен образователен, социален и културен център, които предлага качествено предучилищно образование съобразно индивидуалните способности и възможности на детето при максимално разгръщане на творческия му потенциал.
  • Място, където възникват нови педагогически идеи, споделя се добър опит, формират се ценни духовно-нравствени отношения и участниците в образователния процес си партнират.

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Детска градина „Еделвайс“ създава условия за придобиване на съвкупност от компетентности и осигурява на интелектуалното, емоционалното, физическото, психическото и духовно-нравствено развитие на детето, необходими за постъпване в първи клас.