Етичен кодекс на работещите с деца

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА  РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

 

Въведение:

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и др.

 

Моралният кодекс за работата с деца има за цел:

 1. Да представят основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика;
 2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност;
 3. Да насочват поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика
 4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

 

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. Настоящият кодекс определя етичните правила на поведение на служителите в ДГ „Еделвайс“, назначени по трудово  правоотношение, и има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на служителите, както и да повиши престижа на управлението.

Чл. 2. ДГ „Еделвайс“ се стреми към постигане на:

 • Полезност за обществото – подпомагане на обществено-икономическото развитие на страната ни.
 • Обществено признание – създаване на привлекателна визия на детската градина.
 • Максимални резултати във възпитателно-образователния процес.
 • Колегиални отношения – изграждане на взаимноприемливи отношения между всички членове на организацията и отношение на доверие и сътрудничество с родителска общност.

Чл. 3. Дейността на учителите, служителите и работниците от ДГ „Еделвайс“се осъществява при спазване принципите на:

 • Законност, лоялност, честност, безпристрастност, прозрачност, отговорност и отчетност;
 • Компетентност, ефективност, изпълнителност, вежливост и политическа неутралност

Чл. 4. Всеки работещ в ДГ „Еделвайс“е длъжен да изпълнява фунциите си по най-ефективен начин като:

 • следва поведение, което не накърнява престижа на детската градина, при изпълнение на служебните си задължения;
 • осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до укрепване на доверието към детското заведение;
 • изпълнява възложените му функции и осъществява дейността си компетентно, обективно и добросъвестно като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на гражданите и защитава интересите на детската градина.

Чл. 5. Служителите трябва да имат подходящ външен вид, отговарящ на работната обстановка и съответстващ на общоприетите норми.

 

 

 

Раздел ІІ

Морални отговорности към детето

 

Чл.6. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл.7. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

Чл.8.Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл.9. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

Чл.10. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл.11. Да работим в най-добрия интерес на детето.

Чл.12. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

Чл.13. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са  опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.

Чл.14. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл.15. Да познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.

Чл.16. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.

Чл.17. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете , да му окажем пълно съдействие за предприемане на  подходящи действия за закрила на детето.

Чл.18. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

 

Раздел ІІІ

Морални отговорности към семейството

Чл.19. Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството при отглеждането  и възпитанието  на децата.

Чл.20. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

Чл.21. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

Чл.22. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е подходящо, да  го включваме във вземането на такива решения.

Чл.23. Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето.

Чл.24 Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не  позволяваме и да не  участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл.25. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не  влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на  работата ни с детето.

Чл.26. Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да зачитаме правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато имаме основания да считаме, че благополучието на детето е в риск.

Чл.27. Ангажираме се с разработването на правила за опазване поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл.28. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, ще работим открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнем на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане страна в конфликта.

 

Раздел ІV

Взаимоотношения с  колеги, родители и граждани

Чл. 29. Учителят, служителят и работникът зачитат правата на всички  колеги, родители и граждани, независимо от тяхната политическа, идеологическа, расова, религиозна и етническа принадлежност като се въздържа от дискриминационни действия и показва добро възпитание, уважение и внимателно отношение към всички.

Чл. 30. Учителят, служителят и работникът са длъжни да имат поведение, което не провокира конфликтни ситуации, а при възникването им, да се стремят към безболезнено разрешаване като контролират емоциите и реакциите си, независимо от обстоятелствата и държанието на външните лица.

Чл. 31. Учителят, служителят и работникът са длъжни да изпълняват своите задължения законосъобразно, своевременно и точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да предоставят необходимата информация при спазване на действащото законодателство.

Чл. 32. Учителят, служителят и работникът са длъжни да опазват данните и личната информация, станали им известни при или по повод изпълнението на служебните им задължения.

Чл. 33. Използването на информация, придобита във връзка с изпълнението на служебните задължения за лични облаги, е абсолютно забранено. Служителите са задължени да пазят служебната тайна.

Чл. 34. Учителят, служителят и работникът отговарят на поставените им въпроси и изпълняват поставените им задачи, съгласно длъжностната си характеристика като при необходимост пренасочват проблемите към съответното компетентно лице.

Чл. 35. (1) В своите колегиални взаимоотношения учителите, служителите и работниците се ръководят от принципите на лоялност, взаимно уважение, сътрудничество и йерархична подчиненост.

(2) Учителят, служителят или работникът няма право да уронва доброто име или да поставя под съмнение професионализма на колегите си чрез неуместни изявления или действия.

(3) Недопустимо е отправянето на обиди между учители, служители и работници, както и дискриминационни прояви в отношенията помежду им.

Чл. 36. Учителят, служителят или работникът е длъжен да помага на колегите си за изпълнение на техните служебни задължения в рамките на своята компетентност и функции.

Чл. 37. При възникване на спорове между колеги, същите следва да се решават в рамките на добрия тон като е недопустимо това да става в присъствието на външни лица.

Чл. 38. В отношенията си с колегите, всеки един учител, служител или работник е длъжен да проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на личността.

Чл. 39. Учителят, служителят или работникът се отнасят с  родители и гражданите с нужното уважение, като не накърняват достойнството им, не създават конфликти, не нарушават правата им и не ги дискриминират.

Чл. 40. Служителите нямат право да агитират на работното си място в полза на политически партии или за религиозни цели.

 

 

 

Раздел V

Професионално поведение

 

Чл. 41. Учителите, служителите и работниците подпомагат ръководството на детското заведение, проявявайки висок професионализъм, безпристрастност и активност, както при разработването и провеждането на политиката на МОН, така и при осъществяването на неговите правомощия.

Чл. 42. При изпълнение на своите задължения, учителят, служителят и работникът се придържа към лоялно поведение и почтеност в действията си като създава увереност у ръководителя, чиято дейност подпомага, че може да му се довери и да разчита на него.

Чл. 43. Учителят, служителят и работникът изпълнява задълженията честно и безпристрастно, като не допуска пристрастия да му влияят.

Чл. 44 Учителят, служителят или работникът изпълнява задълженията функциите му, вменени му с длъжностната характеристика и стриктно изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи.

Чл. 45. Учителят, служителят или работникът споделя открито и честно с директора проблемите, с които се сблъсква в своята работа, както своите идеи и предложения за тяхното решаване.

Чл. 46. Учителят, служителят или работникът следва да противодейства на корупционни прояви и на други неморални такива, които биха уронили престижа и доброто име на детското заведение.

Чл. 47. Учителят, служителят или работникът опазва повереното му общинско имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.

Чл. 48. Всеки един от учителите, служителите и работниците може да ползва имуществото, документите и информацията на детското заведение само за осъществяване на служебните задължения.

 

Раздел VІ

Задължение за съдействие

Чл. 49.(1) Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.

(2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

(3) При постъпване на информация по ал. 1, която се отнася до дейността на друга институция, се изпраща към нея по компетентност.

(4) Всички служители и работници в детска градина „Еделвайс“ са задължени своевременно да оказват съдействие и да предоставят информация на Държавната агенция за закрила на детето и дирекции „Социално подпомагане“ при изпълнение на служебните им задължения при условия и по ред, определени в Закона за защита на личните данни.

 

Раздел VІІ

Лично поведение на учителите, служителите и работниците

Чл. 50. Учителят, служителят или работникът е длъжен да следва поведение, съобразено със законите, с общоприетите морални норми и общочовешки ценности, както и да не уронва престижа на детското заведение и да пази авторитета на институцията, която представя.

Чл. 51. Учителят, служителят или работникът се стреми да не предизвиква с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването на такива се стреми да ги преустанови или разреши като запазва спокойствие, контролира емоциите и действията си и не допуска участие в скандали и прояви, несъвместими с добрите нрави.

Чл. 52. (1) Учителят, служителят или работникът се стреми да декларира точно и навреме данните за определяне на данъчните му задължения и да погасява своевременно финансовите си задължения, така че да не уронва престижа на детското заведение.

(2) Учителят, служителят или работникът трябва да бъде честен и точен по отношение на всякакви финансови въпроси, имащи отношение към професионалните взаимоотношения.

Чл. 53. Учителят, служителят или работникът не може да извършва дейности забранени от закона, както и да получава приходи от забранени със закон дейности.

Чл. 54. (1) Учителят, служителят или работникът придобива и управлява личната си собственост по начин, който не поражда никакво съмнение за възползване от служебното си положение.

(2) От учителя, служителя или работника се очаква да избягва сблъсъка между служебните си задължения и личните си интереси.

Чл. 55. Учителят, служителят или работникът се стреми да повиши своя професионализъм и квалификация, чрез придобиване на нови знания и умения, свързани с длъжността му и се старае да развива собствения си потенциал и да постига увеличаване ефективността и качеството на работата.

 

Раздел VІІІ

Конфликт на интереси

Чл. 56. Когато на учителя, служителя или работника е възложена задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт на интереси, той е задължен своевременно да информира директора.

Чл. 57. Учителят, служителят или работникът не трябва да използва своето служебно положение за осъществяване на свои лични или семейни интереси.

Чл. 58. Учителят, служителят или работникът, който е напуснал детското заведение, няма право да се възползва, да злоупотребява или да изнася информация, която му е станала известна поради или във връзка с длъжността, която е заемал.

 

Допълнителни разпоредби

Чл. 59. Всички констатирани нарушения на настоящия кодекс следва да се разглеждат от комисия по етика.

Чл. 60. Директорът на учебното заведение осъществява наблюдение за спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси, като създава  Комисия по етика.

Чл. 61. (1) Комисията се състои от председател, един член от педагогическия екип, един представител на непедагогическия екип и резервни членове. Комисията заседава до три дни от постъпване на сигнала.

(2) Резервните членове участват в Комисията при:

 1. Отсъствие на някой или всички членове;
 2. Постъпилият сигнал е за член от Комисията.

Чл. 62. (1) Членовете се избират от Общото събрание на учебното заведение за срок от една година.

(2)Съставът на Комисията за  работа със сигнали за корупция, предложения и жалби на граждани в ДГ и на Етичния кодекс е един и същ.

(3) Комисията се избира в началото на всяка  календарна  година.

Чл. 63. (1) Комисията по етика:

– разглежда жалби, свързани със спазването на Етичния кодекс;

– предлага предприемане на последващи действия.

(2) Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в едноседмичен срок от постъпването им.

Чл. 64. Комисията по етика  е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Общото събрание.

 

Заключителни разпоредби

 • 1. Настоящият Етичен кодекс е разработен въз основа на стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферата на образованието и влиза в сила от датата на утвърждаването му.
 • 2. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване, в съответствие с промените в нормативната база и очакванията на обществото.
 • 3. При първоначално постъпване на работа всеки един учител, служител или работник е длъжен да се запознае с разпоредбите на настоящия кодекс.
 • 4. Всеки учител, служител или работник на ДГ «Еделвайс» се задължава:
 1. Да уважава уникалността и потенциала на всяко дете.
 2. Да работи в най-добрия интерес на детето.
 3. В работата си в никакъв случай да не използва физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.
 4. Да уважава и подкрепя семействата при отглеждане и възпитание на децата.
 5. Да уважава колегите и да ги подкрепя и насърчава в изпълнение на етичните правила/кодекс/.
 6. Да служи като застъпник на детето и семейството в общността и обществото.
 7. Да спазва етичните правила, заложени в този кодекс.
 • 5. Настоящият правилник влиза в сила на 15.09.2017 г. и може да бъде изменян и допълван по реда на неговото приемане.

 

Настоящият Етичен кодекс е изготвен и утвърден от директора със заповед № РД-09-003/15. 09. 2017 г.от директора, в качеството му на работодател.