юни 102020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс“, по две обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03532-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=982084&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=982091&mode=view

1. Решение Time stamp: Jun 10 13:14:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jun 10 13:14:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jun 10 13:14:42 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение до участниците Time stamp: Jun 26 12:58:14 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Jul 16 12:23:14 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Съобщение за отваряне на ценови оферти Time stamp: Jul 27 13:59:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

май 222020
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № 20 ОА 919/21.05.2020 г. на кмета на Община Пловдив се възстановяват посещенията на децата в детските градини, считано от 26.05.2020 г.

 

Декларация за информирано съгласие

апр 152020
 

Информираме Ви, че за периода 13.03. – 09.04.2020 г. няма да се начислява лихва, в случаите на просрочени плащания на такса за ползване на услугите на детската градина.

мар 302020
 
Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ „Еделвайс“, гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: 
BG59IORT73753102605700
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м………….., 20….г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ „Еделвайс“: edelvais@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!

 

мар 162020
 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Публикувано от:
РУО – ПЛОВДИВ

мар 132020
 

13 Март 2020 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповедта на министър Ананиев

 

Отдел „Образование и бизнес развитие“

Община Пловдив

яну 292020
 
линк на решение:
линк на обявление:

 

1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 29 12:26:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 29 12:27:05 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за участие Time stamp: Jan 29 12:27:17 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Feb 28 15:15:25 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от работата на комисията Time stamp: Feb 28 15:15:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Feb 28 15:15:45 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Обявление за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Mar 17 09:22:43 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

окт 212019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03532-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939879&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939880&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 21 08:39:48 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 21 08:40:16 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 21 08:40:31 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 21 08:40:48 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 21 08:41:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол 1 Time stamp: Nov 19 15:31:20 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Nov 27 14:50:02 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Dec 10 14:39:33 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Dec 10 14:39:43 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Dec 10 14:39:51 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Dec 10 14:40:00 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Dec 10 14:40:12 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Надежда 2000″ ЕООД Time stamp: Dec 12 14:05:23 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Мира Фууд“ ЕООД Time stamp: Dec 12 14:05:29 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Feb 5 15:23:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Договор по ОП №1 Time stamp: Feb 5 15:24:12 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Възлагателно писмо по ОП №1 Time stamp: Feb 5 15:24:22 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Договор по ОП №2 Time stamp: Feb 5 15:24:46 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

19. Възлагателно писмо по ОП №2 Time stamp: Feb 5 15:24:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

20. Договор по ОП №3 Time stamp: Feb 5 15:25:16 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

21. Възлагателно писмо по ОП №3 Time stamp: Feb 5 15:25:26 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

22. Договор по ОП №4 Time stamp: Feb 5 15:25:36 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

23. Възлагателно писмо по ОП №4 Time stamp: Apr 8 09:35:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

сеп 192019
 

На специално изградената детска площадка в район „Тракия“ децата от подготвителните групи на детска градина „Еделвайс“, гр. Пловдив отбелязаха Европейската седмица на мобилността.

Под мотото „Върви с нас!“ те поставиха в центъра на вниманието ползите от алтернативните видове транспорт за здравето на хората, околната среда и по-доброто качество на живот.

Децата припомниха най-важните правила за улично движение, как се пресича пешеходна пътека и призоваха възрастните към отговорно отношение като участници на пътя.

Гост на събитието бе Костадин Димитров, кмет на района. Той запозна деца и гости с устройството на електрическия скутер и управлението му. Поздрави децата и педагозите за добрите инициативи, свързани с Кампанията за градска мобилност.

На финала децата показаха активни начини на придвижване в града – велосипеди, тротинетки, ролери.

IMG_1971IMG_1976IMG_1978IMG_1990IMG_2023IMG_2042IMG_2026IMG_2012IMG_2051